Kohennettua kapulakieltä – Pro gradu tutkielma

Kohennettua kapulakieltä

Oikeudellisen sopimustekstin saavutettavuuden parantaminen graafisen suunnittelun keinoin

Lapin yliopisto
Taiteiden tiedekunta
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Pro gradu -tutkielma
2021

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten oikeudellisen sopimustekstin saavutettavuutta voidaan parantaa graafisen suunnittelun keinoin. Aihe on tärkeä, sillä se edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa. Tutkimusmenetelmäni oli tekemisperustainen, eli practice based -metodi. Aineistoni jakautuu kahteen taiteelliseen tehtävänantoon: velallisen ilmoitusvelvollisuuden visualisointiin sekä pankin ja yritysasiakkaan välisen luottoprosessin muuntamiseen sarjakuvaksi. Käsittelen suunnitteluprosessini tiedonhankintavaiheen ja varsinaisen taiteellisen työn kautta saavutettavuutta ja oikeudellista muotoilua graafisen suunnittelijan näkökulmasta.

Tutkimukseni tuloksissa selvisi, että graafinen suunnittelija voi omalta osaltaan vaikuttaa monipuolisesti oikeudellisen asiakirjan saavutettavuuteen. Taitto ja typografia jäsentävät sisältöä ja luovat sille hierarkiaa. Visualisoinnit puolestaan nopeuttavat tiedon löytymistä, sekä auttavat ymmärtämään ja korostamaan tärkeitä sisältöjä. Suunnittelijan tavoitteena on selkeyttää oikeudellista sisältöä ja huomioida erilaiset käyttäjäryhmät. Saavutettavuutta edistävät menetelmät valitaan tapauskohtaisesti ja lopullinen asiakirja voi säilyä tekstipainotteisena, muuttua kuvapainotteiseksi tai yhdistää näitä kahta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!